PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Poz. 1591. Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

ZadaniaFormy i sposoby realizacjiTerminy
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.

Diagnozowanie sytuacji w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 1. Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, wychowawczej i materialnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacje, wywiady z rodzicami, wychowawcami. Gromadzenie informacji przekazywanych przez nauczycieli, analiza dokumentacji wpływającej do szkoły.
 2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 3. Zajęcia integracyjne.
 4. Kontrolowanie frekwencji oraz zapobieganie absencji.
 5. Diagnozowanie zagrożenia ocena niedostateczną na koniec semestrów.
Cały rok
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 1. Otoczenie opieką uczniów wymagających szczególnego wsparcia (w tym uczniów z opinią PP-P i orzeczeniami).
 2. Kierowanie uczniów mających trudności w nauce na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 3. Analizowanie opinii i orzeczeń z PP-P, współorganizowanie pomocy zgodnie z zaleceniami.
 4. Praca w zespołach opracowujących IPET. Koordynowanie ewaluacji udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Organizowanie spotkań ze specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 8. Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.
 9. Spisywanie kontraktów z uczniami (w obecności rodziców) celem wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.
 10. Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym ( w tym porady i konsultacje).
Cały rok
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki ( w tym uzależnień) i innych problemów dzieci i młodzieży.
 1. Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (środki psychoaktywne, przemoc, choroby przenoszone drogą płciową, nowotwory ) i in. w ramach gddw oraz zastępstw doraźnych.
 2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, szkolną służbą zdrowia, OIK i inn.
Cały rok
Działania na rzecz minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 1. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych, działania interwencyjne.
 2. Bieżące sporządzanie opinii na temat uczniów na wniosek uprawnionych instytucji.
 3. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych lub rodzinnych.
Cały rok
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
  • uczestniczenie w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. zapobiegania przemocy w rodzinie,
  • realizacja wewnątrzszkolnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.
 2. Uczestniczenie w szkoleniach/konferencjach z zakresu strategii działań interwencyjnych wobec ryzykownych zachowań uczniów.
Cały rok
Udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i spotkaniach pedagogów
 1. Udział w spotkaniach pedagogów organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.
 3. Kontynuacja studiów podyplomowych w diagnozy i terapii pedagogicznej.
Cały rok
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 1. Rozmowy z rodzicami.
 2. Konsultacje z nauczycielami.
Cały rok
Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.
 1. Dziennik pedagoga szkolnego
 2. Dziennik zajęć specjalistycznych.
 3. Rejestr opinii i orzeczeń
 4. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających.
Cały rok