Matura

Uczniowie posiadający niżej wymienione dokumenty:

1. opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),

2.  orzeczenia do nauczanie specjalnego, nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia

3.  zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych lub czasowych mogących mieć znaczenie podczas zdawania egzaminu maturalnego,

mogą ubiegać się o zgodę na zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych. Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt z pedagogiem.