W maju 1945 roku z polecenia Pełnomocnika Rządu do Świdnicy przybył Mieczysław Kozar-Słobódzki. Miał on zorganizować szkolnictwo średnie w mieście i w tym celu otrzymał budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11, w którym w czasie wojny mieścił się szpital wojskowy. Początki były trudne - pomieszczenia były zaniedbane, brakowało pieniędzy, nauczycieli, pomocy naukowych...
Państwo Słobódzccy osobiście sprzątali sale, aby już po okresie letnim mogły przyjąć uczniów.
     Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się już 3 września 1945 roku w sali kina "Gdynia" . Otwarte zostało Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza.
     Założyciel i jednocześnie pierwszy dyrektor placówki postarał się o to, aby szkoła otrzymała sztandar, który został przekazany 27 kwietnia 1947 roku ( fundatorem był Komitet Rodzicielski ). Niestety, dyrektor Słobódzki został rok później odwołany ze swojego stanowiska. Powodem była jego legionowa przeszłość ( po wojnie otrzymał Krzyż Walecznych i Krzyż Virtuti Militari). Wraz z nim szkołę opuścili pierwsi maturzyści.
     Z początkiem lat pięćdziesiątych władze administracyjne dążyły do zamknięcia liceum. Oficjalną tego przyczyną była potrzeba rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dlatego też szkoła musiała opuścić swój dotychczasowy budynek, który zajęła nowa placówka TPD ( II Liceum ) i przenieść się do pomieszczeń przy ulicy Folwarcznej. W rzeczywistości władzom nie odpowiadał zbyt narodowy i katolicki charakter szkoły, której w 1952 roku nadano nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza. Drugi jej dyrektor Zygmunt Żytkowski, również został odwołany, ponieważ w czasie wojny działał w AK.
     Dzięki staraniom Józefa Wilczaka, pedagoga, który w 1952 roku objął funkcję dyrektora, szkoła otrzymała budynek przy ulicy Budowlanej. Jego oficjalne przekazanie miało miejsce 9 maja 1954 roku. Wtedy również okazało się, że szkoła ma największy procent przyjęć absolwentów na wyższe uczelnie na terenie całego województwa wrocławskiego. Została odznaczona odznaką XX-lecia Odzyskania Dolnego śląska, jako szkoła przodująca w regionie. Uczniowie zaczęli odnosić znaczące sukcesy w ogólnokrajowych konkursach m.in. w Olimpiadzie Naukowej "Disce Puer".
     Zorganizowano uroczystość X-lecia liceum i I Zjazd Absolwentów, który od tamtego momentu odbywa się co pięć lat. Dobrą opinię o szkole podtrzymała dyr. Czesława Bednarska ( pełniąca swoją funkcję w latach 1965 - 1980 ), która dzięki swojemu zaangażowaniu spowodowała, że szkoła otrzymała kolejne dowody uznania. Liceum otrzymało m.in. najwyższe odznaczenie przyznawane przez Ministra Oświaty i Wychowania - Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także medal "Zasłużony dla Miasta i Powiatu" , czy Medal XXV-lecia Powrotu Dolnego Śląska i Ziem Zachodnich do Macierzy. W 1970 roku placówka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców "Spotem". Liczne sukcesy spowodowały, że władze szkolne wprowadziły w 1973 roku "Medal Prymusa Liceum", którym nagradzani byli najlepsi uczniowie...
     Dyrektor Henryk Zawada, pełniący funkcję od 1986 do 2001 roku zapewnił uczniom godne warunki do nauki, przenosząc szkołę do budynku przy ulicy Pionierów 30. Oficjalnie placówka w miejscu tym funkcjonuje od 11 lutego 1991 r.
     W 2001 r. zaszczytne stanowisko dyrektora Liceum objął "Kasprowiczanin" dr Robert Kaśków. Zgodnie z założeniami reformy edukacji w roku szkolnym 2002/2003 szkoła zaczęła przekształcać się w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące. W Dniu Patrona Liceum, 12 grudnia 2002 r., oddano do dyspozycji uczniów pracownię filmowo-telewizyjną ufundowaną przez "Kasprowiczan": Dorotę Michalak-Kurzewską i Tomasza Kurzewskiego, która wzbogaciła ofertę edukacyjną Liceum. Liczne sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych świadczą o tym, że chlubna i bogata tradycja "Kasprowicza" jest kontynuowana.
 

Wykaz publikacji poświęconych Szkole i Zjazdom Absolwentów I LO w Świdnicy
 

 1. Kotełko Stanisław, Pionierskie lata I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza [w:] Rocznik świdnicki 1973.

 2. Szadkowska Zofia, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy w latach 1945 ś 1975 [w:] Rocznik świdnicki 1980.

 3. Skoczek Grażyna, 35 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica 1980.

 4. Kasprowiczanie, jednodniówka Komitetu Organizacyjnego VIII Zjazdu Absolwentów I LO im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, świdnica 22-23 IX 1990.

 5. Kasprowiczanie we wspomnieniach, redakcja Radosław Skowron i Zdzisław Grześkowiak, Arabuk Świdnica 1995.

 6. Czwartak, czyli Maturzysta - klasa 4e, wydawnictwo okolicznościowe styczeń 2003.

 7. 55 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. X Zjazd Absolwentów 23-24 września 2000. Zespół autorski: Stanisław Bielawski, Anita Odachowska i Radosław Skowron.

 8. 60-lecie I Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kasprowicza w Świdnicy. XI Zjazd Absolwentów 17-18 września 2005 roku. Zespół redakcyjny: Stanisław  Bielawski i Anita Odachowska.

 9. Kasprowiczowski Zjazd. Wydawnictwo okolicznościowe na XI Zjazd Absolwentów 17-18 września 2005.
 

Data

Wydarzenie

03.09.1945 - w sali kina "Gdynia" odbyła się miejska uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1945/46. W uroczystości wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum ( późniejsze I Liceum Ogólnokształcące ). W tym samym dniu w budynku Szkoły przy ulicy Pionierów 30 odbyła się krótka inauguracja o charakterze organizacyjnym.
04.09.1945 - oficjalne rozpoczęcie nauki. Ponieważ z roszczeniami do obiektu przy ulicy Pionierów 30 wystąpiła stacjonująca w sąsiedztwie jednostka radziecka, budynek odebrano Szkole, lokując w nim klub oficera.
10.09.1945 - rzeczywiste rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46 w nowej siedzibie przy ulicy Równej 11. Dyrektorem placówki mianowano Mieczysława Kozara - Słobódzkiego. Naukę w szkole podjęło 78 uczniów w wieku od 15 do 20 lat.
01.10.1945 - otwarto podwoje pierwszego w dziejach Liceum internatu przy ulicy Zygmuntowskiej 5.
17.10.1945 - szkoła otrzymała pierwsze książki ( 8 sztuk ) z Kuratorium we Wrocławiu. Był to zaczątek szkolnej biblioteki.
10.1945 - decyzją Wrocławskiego Kuratorium nadano placówce imię Jana Kasprowicza. Odtąd oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum imienia Jana Kasprowicza.
01.02.1946 - wydano pierwsze, półroczne świadectwo przygotowane we własnym zakresie.
04.1946 - stanowisko zastępcy dyrektora objął Zygmunt Żytkowski, od września 1946 dyrektor Szkoły. Mieczysław Kozar - Słobódzki od września 1946 kierował tylko Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych.
27.04.1947 - Szkoła otrzymuje swój pierwszy sztandar. Fundatorem jest Komitet Rodzicielski.
1948 - mury placówki opuszcza pierwsza, 22 - osobowa grupa maturzystów.
1948 - Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
1951 - zamknięto internat przy ulicy Zygmuntowskiej.
1951 - przeniesienie Szkoły do budynku przy ul. Folwarcznej 2.
25.08.1952 - siedziba Szkoły mieści się w barakach przy ulicy Folwarcznej 8.
1952 - otwarto internat przy ulicy Wrocławskiej.
1952 - Szkoła otrzymuje nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza.
9.05.1954 - uroczystość przekazania Szkole nowej siedziby przy ulicy Budowlanej 7.
1.07.1955 - oficjalne przekazanie Liceum nowego budynku przy ulicy Muzealnej 4. Oprócz internatu, znalazły tutaj miejsce pracownie przedmiotowe. Remont kapitalny budynku zakończono w 1957 roku.
1955 - I Zjazd Absolwentów.
1960 - rozpoczęcie prac przy budowie pawilonu.
1964 - Szkoła została odznaczona Odznaką XV - lecia Dolnego Śląska.
1969 - zakończenie prac przy budowie pawilonu, w którym znalazły się pracownie przedmiotowe i biblioteka.
25.04.1970 - Szkoła otrzymuje nowy sztandar. Fundatorem jest Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem".
1970 - Prezydium Rady Narodowej w Świdnicy przyznało Liceum Medal Zasłużony dla Miasta i Powiatu. Ponadto Szkoła otrzymała Medal XXV - lecia Powrotu Dolnego Śląska i Ziem Zachodnich do Macierzy.
12.12.1970 - inauguracja, obchodzonego odtąd corocznie, Święta Patrona Szkoły.
1971 - 1972 - dobudowano do głównego gmachu Szkoły pomieszczenia socjalne - natryski i szatnię.
1973 - wprowadzono wyróżnienie "Medal Prymusa Liceum".
1975 - Minister Oświaty i Wychowania przyznał Szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej.
11.02.1991 - rozpoczęcie nauki w obecnej siedzibie Szkoły przy ul. Pionierów 30.
1995 - jubileusz 50 - lecia Liceum.
2000 - jubileuszowy, X Zjazd Absolwentów.
2002 - w wyniku reformy oświaty Szkoła przekształciła się w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące
12.12.2002 - oddano do dyspozycji uczniów pracownię filmowo - telewizyjną ufundowaną przez "Kasprowiczan": Dorotę Michalak Kurzewską i Tomasza Kurzewskiego.
03.06.2005 - decyzją Rady Miejskiej Miasta Świdnicy park znajdujący się prz ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej otrzymał nazwę; "Park im. Jana Kasprowicza"
17-18.09.2005 - XI Zjazd Absolwentów połączony z uroczystością 60-lecia I Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Kasprowicza i z przekazaniem Szkole odnowionego sztandaru.
09.2006 - ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej "Pionier".
03. 2006 - rusza w naszej szkole pierwsza Świdnicka Środa Literacka
12. 2009 - pierwszy Comenius w "Kasprowiczu"
18-19. 09. 2010 - 65-lecie Liceum i XII Zjazd Absolwentów
07.2012 - 100-lecie budynku szkoły
09.2012 - drugi międzynarodowy projekt Comenius w "Kasprowiczu"
07.2014 - budowa szkolnego bulodromu
09.2014 - remont auli szkolnej
05.2015 - organizacja etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
19-20.09.2015 - 70-lecie Liceum i XIII Zjazd ASbsolwentów