O UNICEF wiedzą najwięcej!

Zdjecie

26 września odbył się Quiz Wiedzy o Organizacji UNICEF, w którym bardzo chętnie wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Spośród osób z największą ilością punktów wylosowaliśmy 3 zwycięzców:
- Radosław Natanek 2G
- Zuzanna Jakubina 1C (po gimn.)
- Mateusz Tokarz 2P
Mamy także wytypowane 1 miejsce za najliczniejszy udział w quizie dla klasy 1P
Nagrody w formie słodkości już rozdane. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych wydarzeń organizowanych przez Szkolny Klub Miłośników UNICEF!

Nie samą nauką Kasprowicz żyje, czyli o integracji klas pierwszych

Zdjecie

W pierwszych dniach września nasi Pierwszoklasiści wspólnie z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym bawili się na warsztatach integracyjnych: poznawali swoje zainteresowania i pasje, przełamywali pierwsze lody nieśmiałości, uczyli się imion rówieśników z klasy, przędli pierwsze nici wzajemnego zaufania i zrozumienia.
Uczestnicy przedsięwzięcia bawili się znakomicie, a więc cele organizatorów zostały osiągnięte, nasze miłe Pierwszaki czują się nieco zintegrowane. Mamy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi podczas zajęć szkolnych, ale i w czasie realizacji różnych wspólnych przedsięwzięć i zadań, które przyniesie szkolne życie.
Życzymy sukcesów w nauce, realizacji życiowych pasji, a w czasie wolnym świetnej zabawy. Jak było można sprawdzić….
Więcej zdjęć na FB ILO

Drodzy Rodzice!

Zdjecie

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.
Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.
Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień 9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy od 7% (28 szkół, w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60 z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.
W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).
Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.
Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów. Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że: „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego: 1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.” Szanowni Rodzice! Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.
Z poważaniem pozostaję
Roman Kowalczyk,
Dolnośląski Kurator Oświaty

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Zdjecie

Informujemy, że Rada Rodziców I LO wybrała w roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczenie grupowe od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Twoje Dziecko” w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA.
Ważną częścią oferty jest :
1) Ubezpieczenie szkolne według potrzeb.
Ubezpieczenie obejmuje 4 różne warianty. Każdy z rodziców indywidualnie wybierze polisę dla swojego dziecka, tj. sumę ubezpieczenia i wysokość składki, którą chce zapłacić.
2) Bezgotówkowe zawarcie ubezpieczenia.
Rodzic otrzyma link od Szkoły, za pomocą którego dokona wyboru ubezpieczenia i od razu opłaci składkę przez system bankowy. Szkoła unika pobierania składek.
3) Likwidacja roszczenia
Aktualnie w większości Towarzystw odbywa się to przez infolinię lub mailowo. Placówka Partnerska AVIVA w Świdnicy pomoże w likwidacji roszczenia. Wystarczy zadzwonić, umówić się na spotkanie. Szczegóły w sekretariacie szkoły.
4) Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w wyniku wypadku. W praktyce oznacza to bezpłatne prywatne wizyty lekarskie, czy płatne operacje lub rezonans. Jeśli uczeń ulegnie wypadkowi i będzie potrzebna rehabilitacja, to w przychodni trzeba czekać od 3-8 miesięcy na bezpłatną rehabilitację. Ubezpieczenie również pokrywa koszty rehabilitacji.
5) Wyczynowe uprawianie sportu – ubezpieczenie obejmuje wypadki wyczynowego uprawiania sportu, w zajęciach w szkole i poza szkołą.
Zawarcie ubezpieczenia odbywa się poprzez wejście na załączony link.
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=6E48E0E99D70D41E7C20182F30BC978E1111A598
AVIVA prosi o zawarcie ubezpieczenia do 25 września 2019r.
Piotr Kurnicki
Dyrektor Placówki Partnerskiej Aviva
Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na telefon: 74 8536068 lub tel. kom. 500 018 998.

Narodowe Czytanie 2019 – „Kasprowicz” polifonicznie

Zdjecie

Jak w starym romansie obracały się zżółkłe karty krajobrazu coraz bledsze i coraz bezsilniejsze, jakby się miały skończyć jakąś wielką rozwianą pustką. W tej rozwianej nicości, w tej żółtej nirwanie mogliśmy byli zajechać poza czas i rzeczywistość…
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
Akcja Narodowego Czytania organizowana jest od 2012 r. pod patronatem Pary Prezydenckiej. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tegoroczna edycja, to wybór tekstów nowel polskich, reprezentuje różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne.
I LO w Świdnicy, jak co roku, uczestniczyło w Narodowym Czytaniu. Czytano symultanicznie w kilkunastu klasach pod opieką nauczycieli oraz wzięto udział w akcji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Literacka polifoniczność nastała w „Kasprowiczu”, ukazując piękno polskiej literatury.
Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
2. Dym – Maria Konopnicka
3. Katarynka – Bolesław Prus
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Irena Szymaniak, Małgorzata Szyszka
Foto: Aleksandra Sygut

NAGRODY STAROSTY ŚWIDNICKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zdjecie

Tradycyjnie na początku roku szkolnego odbywa się wręczenie Nagród Starosty Świdnickiego dla najlepszych maturzystów, olimpijczyków, laureatów konkursów i zawodów sportowych. Wśród wyróżnionych 154 najlepszych uczniów powiatu, znalazła się liczna, 19 osobowa, grupa uczniów naszego Liceum.
Nagrody wręczali: starosta Powiatu Świdnickiego Piotr Fedorowicz oraz wicestarosta Zygmunt Worsa . A wśród tych najlepszych z najlepszych znaleźli się:
W kategorii – najlepsze wyniki egzaminów maturalnych : Kacper Poradzisz oraz Jakub Zatoń.
Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów : Wojciech Drohomirecki, Daniel Kozar, Mikołaj Deptalski, Adam Budziński, Mikołaj Kowalczyk, Jakub Zatoń, Maciej Śliwowski, Bartosz Sierzputowski, Elżbieta Wiśniewska, Magdalena Nowicka, Tomasz Hałas, Marcelina Klimkowska, Łucja Bańkowska, Igor Lenkiewicz, Róża Krawczyk.
Osiągnięcia sportowe : Julia Gillmaier, Eliza Giewartowska i Jakub Pierzak
Wielkie gratulacje, jesteśmy z Was niezmiernie dumni!

NO I SIĘ ZACZĘŁO!

Zdjecie

W rytmie tegorocznego hymnu "Męskiego grania", w na wskroś nowoczesnej auli (która, o dziwo, pomieściła dziś wszyskich), ale donośnym dźwiękim tradycyjnego dzwonka, rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020.
Życzymy więc Wam Kasprowiczanie, wielu, wielu fajnych chwil w murach I LO, spokojnego pokonywania zwykłych, codziennych trudności szkolnych.
Niech ten rok dla nas wszystkich będzie bardzo dobrym rokiem!

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zdjecie

W związku z kończącymi sie wakacjami, mamy dla Was taki okolicznościowy komunikat:
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się dnia 02 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Liceum.
Spotkania wychowawców klas pierwszych odbędą się w następujących salach :
Klasy po gimnazjum :
1c – sala 206
1d- sala 105
1p – sala 214a
Klasy po szkole podstawowej :
IC – sala 203
ID- sala 107
IG – sala 204
IP – sala 205
Zapraszamy! :-)
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Liceum

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM...

Zdjecie

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, ogłosiliśmy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych.
I teraz garść BARDZO WAŻNYCH informacji:
KANDYDACI zakwalifikowani do naszej szkoły powinni przynieść (niezwłocznie!) do sekretariatu szkoły:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o egzaminie do dnia 24 lipca do godziny 14:00 (warunek konieczny przyjęcia do szkoły)
- kartę zdrowia
- podpisane zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, klasa, po szk. podst./po gimn.)
- zgodę na publikowanie wizerunku (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
KANDYDACI, którzy nie zostali zakwalifikowani do naszej szkoły powinni:
- odebrać z sekretariatu szkoły kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie
- zanieść oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o egzaminie, do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, do dnia 24 lipca 2019
- przystąpić do rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które po 25 lipca będą miały wolne miejsca (jeżeli nie zostali zakwalifikowani do żadnej szkoły)

MATURA 2019, czyli... JEST DOBRZE! JEST BARDZO DOBRZE! JEST REWELACYJNIE!!!

Zdjecie

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 119 zdających. 99.2% zdało egzamin, jest to najwyższy wynik zdawalności wśród liceów Powiatu Świdnickiego, gdzie wyniosła ona 83.2% ( średnia wojewódzka to 85.5%).
W części ustnej egzaminu maturalnego zdawalność wyniosła 100 %. Wielu zakończyli tę część egzaminu z wynikiem 100% : 11 uczniów z j. polskiego, 32 z j. angielskiego i 2 z j. niemieckiego.
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wszystkie średnie wyniki przekraczają wyraźnie średnie Powiatu Świdnickiego i województwa : +12.8% z j. angielskiego, +13.6 z j. polskiego, +14.8 z matematyki i +34.2 z j. niemieckiego na tle powiatu oraz +10.4% z j. angielskiego, +11% z j. polskiego, +12.3% z matematyki i +27.8% z j. niemieckiego na tle województwa. Wyniki 100% uzyskało : 18 uczniów z j. angielskiego , 6 z matematyki, 2 z j. polskiego i 1 uczennica z j. niemieckiego.
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyniki na tle innych szkół powiatu i województwa są równie dobre. Uzyskaliśmy wyniki wyraźnie lepsze od średnich Powiatu Świdnickiego i Województwa Dolnośląskiego . Na tle powiatu najlepsze wyniki ( ponad + 10 %) są z : j. niemieckiego ( +35,2%), historii (+25.4,3 %), wiedzy o społeczeństwie (+23.9%), informatyki (+21.7%), filozofii (+20.6%), geografii (+18.7%), biologii (+12.4%). Na tle województwa najlepsze wyniki, tzn. przekraczające +10 % w stosunku do średniej są z : wiedzy o społeczeństwie (+31,7%), j. niemieckiego(+28.3%), historii (+27.5%), informatyki (+26.2%), j. francuskiego (+23.3%), geografii (+19.3%) , historii sztuki (+14.6%). Na poziomie rozszerzonym 100% wyniki uzyskało : 5 uczniów z j. angielskiego, 5 z j. polskiego, i po jednym z filozofii i wiedzy o społeczeństwie. A na koniec dodajmy jeszcze, że najlepsze średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych uzyskali : Kacper Poradzisz- 98.8% (3D) oraz Jakub Zatoń- 96.6% (3P). Imponujące!
Gratulujemy Wam wszystkim świetnych wyników maturalnych i życzymy powodzenia przy rekrutacji na wymarzone uczelnie wyższe!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO