PLAN PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

ZadaniaFormy i sposoby realizacjiTerminy
Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności,
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 1. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej, społecznej, prawnej uczniów poprzez rozmowy indywidualne z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, opiekunami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami MOPS, kuratorami, uczniami.
 2. Analiza dokumentacji szkolnej.
 3. Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów poprzez:
  - obserwacja, testy, ankiety,
  - proponowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania inteligencji, twórczego myślenia, strategii uczenia się itp.)
 4. Rozpoznawanie właściwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów poprzez konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.
 5. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez konsultacje, porady.
 6. Doradzanie w zakresie zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych.
Cały rok
Współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. Praca w zespołach opracowujących Indywidualny Program Terapeutyczno- Edukacyjny.
 2. Koordynowanie ewaluacji udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Współtworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
 4. Udzielanie porad i konsultacji.
Cały rok
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz niepowodzeń szkolnych poprzez rozmowy indywidualne z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, uczniami, ankiety dla rodziców.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specjalne potrzeby edukacyjne poprzez:
  - prowadzenie dokumentacji uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  - zbieranie informacji o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  - współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
  - rozmowy i konsultacje z nauczycielami, wychowawcami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.
Cały rok
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 1. Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
 2. Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych poprzez przygotowanie lub współpracę w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości, co do zasadności specjalistycznej diagnozy.
 3. Analizowanie opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, współorganizowanie pomocy zgodnie z zaleceniami.
 4. Praca w zespołach opracowujących Indywidualny Program Terapeutyczno- Edukacyjny.
 5. Koordynowanie ewaluacji udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Organizowanie spotkań ze specjalistami dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 7. Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców. Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym ( w tym porady i konsultacje).
 8. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć narastających na tle niepowodzeń szkolnych, trudności w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych poprzez rozmowy, konsultacje, porady.
 9. Informowanie uczniów o możliwościach pomocy poprzez spotkania z uczniami.
Cały rok
Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez konsultacje, udział w spotkaniach pedagogów.
 2. Współpraca z innymi placówkami wspomagającymi szkołę: sądem rodzinnym, policją.
Cały rok
Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 1. Organizowanie, prowadzenie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką , opieką, wychowaniem i dydaktyką.
 2. Współpraca z Zespołem WDN.
Cały rok
Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.
 1. Dziennik pedagoga szkolnego
 2. Dziennik zajęć specjalistycznych.
 3. Rejestr opinii i orzeczeń
 4. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających.
Cały rok