Informacja o nauczaniu wychowania do życia w rodzinie.

  1. Przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” jest realizowany w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
  2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeśli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeśli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.
  4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  5. Zajęcia będzie prowadził pedagog szkolny Beata Radzięta-Lipska (przygotowanie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytet Wrocławski, teologia katolicka PWT Wrocław, Studium Wychowania do Życia w Rodzinie) w ramach zastępstw doraźnych, realizując program Teresy Król „Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie”, który jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Pedagog”.