Plan pracy pedagoga szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy na rok szkolny 2018/2019

ZadanieSposób wykonaniaTermin
Udzielanie wsparcia psychicznego uczniom dotkniętym różnymi problemami, organizowanie fachowej pomocy specjalistycznej
 1. Rozpoznawanie problemów młodzieży i organizowanie fachowej pomocy.
 2. Współpraca z psychologiem szkolnym
 3. Indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami i opiekunami uczniów.
 4. Kontynuacja współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych i opiekuńczych:
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Poradnie specjalistyczne,
  • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
  • Policja,
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
  • Urząd Miasta,
  • PCPR,
  • Sąd, Urząd Pracy i inne.
 5. Otoczenie opieką uczniów klas pierwszych:
  • przygotowanie informatorów dla uczniów,
  • prowadzenie zajęć integracyjnych.
Cały rok w zależności od potrzeb

6-12 IX 2018
Kształtowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, nawyku dbania o własne zdrowie, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz innym patologiom, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
 1. Realizacja zajęć z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w ramach godzin wychowawczych oraz zastępstw doraźnych.
 2. Organizowanie zajęć z pracownikami Sanepidu, pracownikami służby zdrowia i innymi specjalistami.
 3. Organizowanie we współpracy z psychologiem szkolnym zajęć dotyczących redukcji stresu szkolnego oraz technik skutecznego uczenia się.
Cały rok w zależności od potrzeb
Konsekwentne czuwanie nad uczęszczaniem uczniów na zajęcia szkolne.
 1. Analiza frekwencji uczniów.
 2. Dbanie o realizację uchwały RP o szczegółowym postępowaniu z uczniami opuszczającymi zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia.
 3. Rozmowy z uczniami, rodzicami i wychowawcami :
  • rozpoznawanie przyczyn słabej frekwencji,
  • motywowanie do lepszego uczęszczania na zajęcia szkolne.
 4. Praca w Zespole Wychowawczym.
Cały rok
Dbanie o realizację zadań związanych z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. Koordynacja działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
 2. Pomoc wychowawcom w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej uczniów oraz czuwanie nad realizacją zaplanowanych działań.
 3. Współpraca z psychologiem szkolnym
Cały rok
Badania ankietowe
 1. Realizacja we współpracy z psychologiem szkolnym badania ankietowego dotyczącego oczekiwań uczniów wobec tematyki godzin wychowawczych (klasy I - III)
IX - X 2018
Udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach pedagogów
 1. Udział w spotkaniach pedagogów organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.
Cały rok
Praca w komisjach i zespołach
 1. Komisja ds. Promocji Liceum.
 2. Szklona Komisja ds. Pomocy Materialnej Uczniom.
 3. Zespół ds. Ewaluacji
 4. Zespół Wychowawczy
Cały rok w zależności od potrzeb
Orientacja zawodowa
 1. Współudział w organizacji Dni Informacji Zawodowej w Liceum
 2. Zajęcia w ramach gddw.
II 2019
Zmiany legislacyjne Uaktualnienie Statutu Liceum. Według potrzeb